ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ อบรมโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี อบรมคณะครู ผู้ปกครอง โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2563,14:13   อ่าน 286 ครั้ง