ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 475.37 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 580.58 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานบุุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 569.56 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 536.31 KB