ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่  ๑๕๖ หมู่ ๑  ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ตำบลจักรสีห์  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรีได้ประกาศตั้งใน ปีการศึกษา ๒๕๑๘ โดยอาศัยอาคารโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร มีพระครูประสานนวกิจ  เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารและคณะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง    โรงเรียนเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๑๘ มี นายมนตรี  ภูยาธร  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  มีนักเรียน  ๗๔  คน  ครู  ๔  คน  โดยกรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จำนวน  ๒  ห้อง ได้อาศัยห้องเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ที่อยู่ในวัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร เป็นเวลา  ๕  ปี

ต่อมา ท่านพระครูประสานนวกิจ และท่านกำนันจำเนียร ทองรักษ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารมีความต้องการที่จะให้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ถาวรมั่นคง  ในเขตชุมชนตำบลจักรสีห์  จึงได้รวบรวมเงินจากผู้ใจบุญ  จัดซื้อที่ดินแห่งใหม่  ตั้งอยู่ริมถนนสาย

สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  ประมาณ  ๑  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  ๕๐  ไร่  ๑  งาน ราคา  ๒๗๕,๐๐๐ บาท  โรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ๓,๖๐๔,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ๓๑๘ ค. จำนวน ๑หลัง  ก่อสร้างบนที่ดินแห่งใหม่ของโรงเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๒๓ โรงเรียนได้ย้ายมาเรียน  ณ  ที่แห่งใหม่เมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๓  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๒๒  เป็นต้นมา 

ปัจจุบันโรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์จัดการเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน