ปรัชญาของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ ปัญฺญา สมา อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไมมี