พันธกิจ
พันธกิจ

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนและครูในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง