ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคำนึง อินทร์พยุง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชลธิชา แซ่จึง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1