ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปรียานุช พัฒนะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย