เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม  ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม

๒. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       มีทักษะ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาตน และพัฒนางาน และ      มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา

๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี องค์กรมีความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์   ร่วมรับผิดชอบ และบรรยากาศการทำงานแบบกัลยาณมิตร

๕. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับศักยภาพ/ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน

๖. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งครบวงจร

๗. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมและบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียน และส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

๘. โรงเรียนข้อมูลสารสนเทศและมีทรัพยากรทางการบริหารที่เพียงพอเหมาะสม และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านบุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ ชุมชน/ท้องถิ่นสถานประกอบการ  สถาบันการศึกษา  และองค์กรต่าง ๆ

๙. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( สมศ. )ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นที่ยอมรับ ศรัทธาเชื่อถือ ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป