ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวหทัยชนก เเคอนันต์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1