กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวหทัยชนก เเคอนันต์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1