ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุมนพัชร์ ป้องกัน
ครู คศ.2