กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุมนพัชร์ ป้องกัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางพัชราภรณ์ โพธิ์ดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1