กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุมนพัชร์ ป้องกัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 083-975-3142

นางพัชราภรณ์ โพธิ์ดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 094-112-5956

นางสาวสุนารี รุ่งมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 095-3788776