ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทวีศักดิ์ สืบสาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุริยา คชอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3