ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุริยา คชอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสัญญา จันโนทัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3