ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงพร พึ่งศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอุษา สินตระกูลชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิจาริน วาสุเทพรังสรรค์
ครูผู้ช่วย