กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงพร พึ่งศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพิจาริน วาสุเทพรังสรรค์
ครูผู้ช่วย