กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงพร พึ่งศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 090-674-3232

นางสาวพิจาริน วาสุเทพรังสรรค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 096-7307448

นางสาวศศิรินทร์ พลอยนัด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 097-240-5179