ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงพร พึ่งศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษา สินตระกูลชัย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสิริวรรณ ปานกล่ำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1