ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงพร พึ่งศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษา สินตระกูลชัย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสิริวรรณ ปานกล่ำ