สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สิงห์คู่ชูคบเพลิง