ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวคณิตา จันทวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจำรัส อินทร์พยุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิกร ยิ้มย่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2