ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิกร ยิ้มย่อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวคณิตา จันทวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1