กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิกร ยิ้มย่อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจุฑามาศ วิชิต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1