กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิกร ยิ้มย่อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 089-020-4928

นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 089-827-5054

นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 089-401-7585

นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 089-188-1884

นางสาวจุฑามาศ วิชิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 065-441-6658