ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวิชาญ การะเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจุฬาลัย สระเเก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจำรัส อินทร์พยุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางคำนึง อินทร์พยุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายปรีชา ประชีพฉาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสนอง สกุลทอง
ผู้แทนครูบุรุษ

นางวราภรณ์ ชนะกุล
ผู้แทนครูสตรี