คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818536133

นางกาญจนา เลิศดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0861370240
อีเมล์ : karnchana40@gmail.com