ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวิชาญ การะเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางคำนึง อินทร์พยุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายปรีชา ประชีพฉาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวราภรณ์ ชนะกุล
ผู้แทนครูสตรี