ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธ มานะกรโกวิท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอัจฉราวรรณ กอสุผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายณัฐชา กล้าหาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1