ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธ มานะกรโกวิท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอัจฉราวรรณ กอสุผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายณัฐชา กล้าหาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3