ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธ มานะกรโกวิท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัจฉราวรรณ กอสุผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายณัฐชา กล้าหาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3