กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุเมธ มานะกรโกวิท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐชา กล้าหาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1