กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุเมธ มานะกรโกวิท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 093-591-6564

นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 081-172-8391

นายณัฐชา กล้าหาญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 064-418-7587