ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบอนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ในโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.07 KB 20714
ใบอนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ในโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 18.01 KB 20714
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.23 KB 20713
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 35.84 KB 20714
แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 56796
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.78 KB 56796
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.77 KB 56796
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.13 KB 56796
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 56796
บันทึกขอซ่อมอาคารและครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 156.5 KB 61447
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 129161
แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ครั้งที่ 2 (วันที่ ........ กันยายน พ.ศ. 2564) Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 129162
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 131593
ใบผ่านแผนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 131580
ขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 146546
หลักฐานการจ่ายเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 146761
ใบรับรองแทนใบเสร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 146553
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 146665
แบบบันทึกขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดิน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 146399
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 146497
คำขอมีบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 146723
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 146527
ข่าวประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 507.56 KB 146536
จดหมายข่าว Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 146373
วผ.8 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ร ,มส Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 146474
วผ.6 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 146450
วผ.5 หนังสือเรียนเชิญผู้ปกครองประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 146446
วผ.4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 146792
วผ. 3 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว ( 0 / ร / มส / มผ ) Word Document ขนาดไฟล์ 19.15 KB 146625
วผ.2 แบบขอให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 22.55 KB 146552
วผ.1 แบบแจ้งเวลาเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 146427
แบบบันทึกการเรียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 114.06 KB 146785
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 146756
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 507.12 KB 146573
โครงสร้างรายวิชา (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 146783