ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 8822
แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ครั้งที่ 2 (วันที่ ........ กันยายน พ.ศ. 2564) Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 8824
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 11249
แผนปฏิบัติการปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 11254
ใบผ่านแผนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 11242
ขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 26209
หลักฐานการจ่ายเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 26422
ใบรับรองแทนใบเสร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 26217
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 26328
แบบบันทึกขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดิน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 26062
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 26155
คำขอมีบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 26385
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 26186
ข่าวประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 507.56 KB 26178
จดหมายข่าว Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 26009
วผ.8 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ร ,มส Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 26122
วผ.6 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 26093
วผ.5 หนังสือเรียนเชิญผู้ปกครองประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 26094
วผ.4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 26435
วผ. 3 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว ( 0 / ร / มส / มผ ) Word Document ขนาดไฟล์ 19.15 KB 26265
วผ.2 แบบขอให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 22.55 KB 26202
วผ.1 แบบแจ้งเวลาเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 26069
แบบบันทึกการเรียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 114.06 KB 26430
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 36.25 KB 26387
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 507.12 KB 26207
โครงสร้างรายวิชา (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 26433