ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 2404
แผนปฏิบัติการปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 2404
ใบผ่านแผนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 2404
ขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 17374
หลักฐานการจ่ายเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 17587
ใบรับรองแทนใบเสร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 17383
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 17485
แบบบันทึกขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดิน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 17228
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 17315
คำขอมีบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 17546
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 17352
ข่าวประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 507.56 KB 17339
จดหมายข่าว Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 17175
วผ.8 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ร ,มส Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 17286
วผ.6 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 17255
วผ.5 หนังสือเรียนเชิญผู้ปกครองประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 17258
วผ.4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 17596
วผ. 3 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว ( 0 / ร / มส / มผ ) Word Document ขนาดไฟล์ 19.15 KB 17426
วผ.2 แบบขอให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 22.55 KB 17365
วผ.1 แบบแจ้งเวลาเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 17228
แบบบันทึกการเรียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 114.06 KB 17593
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 36.25 KB 17549
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 507.12 KB 17372
โครงสร้างรายวิชา (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 17586