ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 507.56 KB 247088
จดหมายข่าว Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 247058
วผ.8 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ร ,มส Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 247070
วผ.6 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 247062
วผ.5 หนังสือเรียนเชิญผู้ปกครองประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 247062
วผ.4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 247074
วผ. 3 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว ( 0 / ร / มส / มผ ) Word Document ขนาดไฟล์ 19.15 KB 247056
วผ.2 แบบขอให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 22.55 KB 247058
วผ.1 แบบแจ้งเวลาเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 247068
แบบบันทึกการเรียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 114.06 KB 247057
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 36.25 KB 247142
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 507.12 KB 247216
โครงสร้างรายวิชา (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 247111