ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 33639
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.78 KB 33639
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.77 KB 33639
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.13 KB 33639
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 33639
บันทึกขอซ่อมอาคารและครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 156.5 KB 38290
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 106004
แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ครั้งที่ 2 (วันที่ ........ กันยายน พ.ศ. 2564) Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 106005
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 108430
ใบผ่านแผนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 108422
ขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 123389
หลักฐานการจ่ายเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 123604
ใบรับรองแทนใบเสร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 123396
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 123508
แบบบันทึกขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดิน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 123242
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 123339
คำขอมีบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 123566
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 123367
ข่าวประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 507.56 KB 123377
จดหมายข่าว Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 123212
วผ.8 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ร ,มส Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 123312
วผ.6 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 123289
วผ.5 หนังสือเรียนเชิญผู้ปกครองประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 123286
วผ.4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 123631
วผ. 3 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว ( 0 / ร / มส / มผ ) Word Document ขนาดไฟล์ 19.15 KB 123462
วผ.2 แบบขอให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 22.55 KB 123392
วผ.1 แบบแจ้งเวลาเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 123265
แบบบันทึกการเรียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 114.06 KB 123624
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 36.25 KB 123586
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 507.12 KB 123409
โครงสร้างรายวิชา (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 123622