ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบอนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ในโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.07 KB 20727
ใบอนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ในโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 18.01 KB 20728
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.23 KB 20718
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 35.84 KB 20727
แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 56803
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.78 KB 56801
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.77 KB 56807
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.13 KB 56802
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 56801
บันทึกขอซ่อมอาคารและครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 156.5 KB 61460
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 129166
แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ครั้งที่ 2 (วันที่ ........ กันยายน พ.ศ. 2564) Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 129168
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 131600
ใบผ่านแผนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 131588
ขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 146557
หลักฐานการจ่ายเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 146766
ใบรับรองแทนใบเสร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 146559
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 146676
แบบบันทึกขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดิน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 146404
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 146515
คำขอมีบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 146731
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 146534
ข่าวประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 507.56 KB 146541
จดหมายข่าว Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 146385
วผ.8 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ร ,มส Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 146481
วผ.6 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 146462
วผ.5 หนังสือเรียนเชิญผู้ปกครองประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 146457
วผ.4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 146803
วผ. 3 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว ( 0 / ร / มส / มผ ) Word Document ขนาดไฟล์ 19.15 KB 146632
วผ.2 แบบขอให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 22.55 KB 146557
วผ.1 แบบแจ้งเวลาเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 146435
แบบบันทึกการเรียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 114.06 KB 146797
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 146766
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 507.12 KB 146590
โครงสร้างรายวิชา (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 146788