ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบอนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ในโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.07 KB 20718
ใบอนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ในโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 18.01 KB 20719
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.23 KB 20717
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 35.84 KB 20719
แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 56802
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.78 KB 56800
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.77 KB 56800
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.13 KB 56801
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 56800
บันทึกขอซ่อมอาคารและครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 156.5 KB 61453
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 129165
แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ครั้งที่ 2 (วันที่ ........ กันยายน พ.ศ. 2564) Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 129167
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 131598
ใบผ่านแผนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 131586
ขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 146550
หลักฐานการจ่ายเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 146765
ใบรับรองแทนใบเสร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 146557
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 146669
แบบบันทึกขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดิน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 146403
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 146502
คำขอมีบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 146729
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 146531
ข่าวประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 507.56 KB 146540
จดหมายข่าว Word Document ขนาดไฟล์ 182.85 KB 146377
วผ.8 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ร ,มส Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 146478
วผ.6 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 146454
วผ.5 หนังสือเรียนเชิญผู้ปกครองประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 146450
วผ.4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 146796
วผ. 3 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว ( 0 / ร / มส / มผ ) Word Document ขนาดไฟล์ 19.15 KB 146630
วผ.2 แบบขอให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 22.55 KB 146556
วผ.1 แบบแจ้งเวลาเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 146433
แบบบันทึกการเรียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 114.06 KB 146789
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 146763
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 507.12 KB 146580
โครงสร้างรายวิชา (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 146787